Terug naar boven

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN JUSTISCALL-DIENSTEN

 L- OBJECT

 Deze gebruiksvoorwaarden (hierna "CU" genoemd) zijn bedoeld om (i) de gebruiksvoorwaarden van de Justiscall-diensten en (ii) de rechten en plichten van Justiscall en de Gebruiker te definiëren.

Het Justiscall Platform biedt de Gebruiker in het bijzonder de mogelijkheid om gebruik te maken van de (i) Directorydienst; (ii) Online afsprakenplanning; (iii) Teleconsultatie en/of (iv) Documentbeheer.

De Diensten worden gratis aan de Gebruiker verstrekt. Niettemin erkent de Gebruiker dat het Justiscall-platform verwijst naar rechtshandelingen of afspraken uitgevoerd door een juridische professional in het kader van een consultatie met een juridische professional die onderhevig kan zijn aan facturering van erelonen. Wanneer Justiscall op haar Site details verstrekt over de tarieven van de erelonen van professionals, wordt deze informatie louter ter informatie en gemakshalve verstrekt. Justiscall garandeert in geen geval de juistheid van dergelijke informatie. De uiteindelijke prijs van de behandeling kan variëren afhankelijk van het soort consult dat daadwerkelijk wordt uitgevoerd, in overeenstemming met de geldende behandelovereenkomsten met de professional. Het is aan deze Professional om de Klant te informeren over de kosten van zijn tussenkomst.

 

 • Betreffende professionals die zijn geregistreerd op het JUSTISCALL PRO-platform:

Het gebruik van JUSTISCALL vereist de betaling van een maandelijkse vergoeding van € 60 inclusief belasting per maand, d.w.z. € 50 exclusief belasting. Dit bedrag is betaalbaar zodra de professional is ingeschreven op zijn profiel. De validatie van het profiel en de aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden leiden ipso facto tot de afschrijving van voornoemd bedrag elke maand. Dit is geen abonnement en de professional kan de betaling stopzetten nadat hij JUSISCALL één maand op de hoogte heeft gesteld van de nieuwe domiciliëring. Houd er rekening mee dat elke begonnen maand verschuldigd is.

De informatie om het gebruik van het platform door de juridische professional te staken, moet worden gedaan per e-mail naar het e-mailadres van JUSTISCALL:  contact@justiscall.com of per aangetekende post naar het adres van de maatschappelijke zetel van JUSTISCALL. Het staken van de betaling zal leiden tot het verdwijnen van het profiel van de advocatuur.

Het uitblijven van betaling leidt tot het verdwijnen van het profiel van het JUSTISCALL-platform. De professional gaat ermee akkoord dat de informatie die hij op zijn profiel vastlegt oprecht en waarheidsgetrouw is en aanvaardt zijn eigen verantwoordelijkheid.

 

PRESENTIAL OF TELECONSULTATION CONSULTATIONS ZIJN GEEN NOODDIENSTEN. IN GEVAL VAN NOOD.

 

 1. DEFINITIES

 De definities die aan deze Gebruiksvoorwaarden zijn gehecht, zijn beschikbaar.

 1. VOORWAARDEN VOOR TOEGANG TOT DIENSTEN

Elke Gebruiker heeft toegang tot de Directory Service zonder dat hij een Door gebruik te maken van de functies die beschikbaar zijn op de Justiscall.fr-site, erkent de Gebruiker deze Gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen en zonder voorbehoud te aanvaarden.

 • Elke Gebruiker die een Gebruikersaccount aanmaakt om toegang te krijgen tot de Online Afsprakenplanning, Teleconsultatie en Documentbeheerdiensten, verbindt zich er ook toe om, zonder voorbehoud, deze Gebruiksvoorwaarden na te leven. De Gebruiker aanvaardt uitdrukkelijk de CU, zonder beperking of voorbehoud bij het aanmaken van zijn Account. Het aanmaken van een Gebruikersaccount impliceert de volledige en volledige naleving van het Contract door de Gebruiker.

3.3 Als de Gebruiker niet akkoord gaat met alle of een deel van de Servicevoorwaarden, mag hij de Diensten niet gebruiken.

De CU zijn van toepassing vanaf hun aanvaarding door de Gebruiker voor onbepaalde tijd tot de beëindiging van het Contract voor Gebruikers met een Gebruikersaccount.

VERMOGEN : Het gebruik van de Diensten is voorbehouden aan Gebruikers die natuurlijke personen zijn ouder dan vijftien (15) en in staat zijn om verplichtingen aan te gaan in overeenstemming met de Franse en Europese wetgeving.

 1. AANMAKEN VAN EEN GEBRUIKERSACCOUNT

 

Om gebruik te kunnen maken van de Online Afsprakenplanning, Teleconsultatie en Documentbeheerdiensten, moet de Gebruiker een online Gebruikersaccount aanmaken. Bij het aanmaken van zijn Gebruikersaccount verbindt de Gebruiker zich ertoe om correcte en volledige Informatie over zijn identiteit te verstrekken zoals gevraagd in het online formulier. Hij verbindt zich er in het bijzonder toe geen valse identiteit te creëren die Justiscall, juridische actoren of derden zou kunnen misleiden en de identiteit van een andere persoon niet toe te eigenen. De Gebruiker verbindt zich ertoe om, in geval van enige wijziging, de gegevens die hij tijdens zijn eerste verbinding met zijn Gebruikersaccount heeft meegedeeld, onmiddellijk bij te werken.

Gezien de aard van de geleverde Diensten, behoudt Justiscall zich het recht voor om de identiteit van de Gebruiker te verifiëren en/of te laten verifiëren door een gespecialiseerde derde partij, in het bijzonder door hem te vragen een kopie van zijn identiteitsbewijs te sturen.

Na de validatie van de CU en het aanmaken van zijn Gebruikersaccount, ontvangt de Gebruiker een elektronische bevestigingsmail op het door hem opgegeven adres. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om te controleren of het opgegeven e-mailadres correct is bij het aanmaken van zijn Account.

In het geval dat de Gebruiker valse, onnauwkeurige, verouderde, onvolledige of misleidende informatie verstrekt, kan Justiscall, onmiddellijk zonder kennisgeving of vergoeding, de toegang tot het Gebruikersaccount opschorten en de toegang, tijdelijk of permanent, tot alle of een deel van de Diensten weigeren.

RELATIEVE ACCOUNTS: De Gebruiker kan zijn Account gebruiken om afspraken te maken voor zichzelf of voor een Familielid. De gebruiker erkent van deze Relatieve toestemming te hebben gekregen om (i) zijn Persoonsgegevens te gebruiken en te registreren op het Justiscall Platform; (ii) om in zijn naam een afspraak te maken.

De gebruiker verbindt zich ertoe om bij het aanmaken van de Near-account of bij het maken van een online afspraak het telefoonnummer en het e-mailadres van de genoemde Near te informeren, zodat hij de sms / communicatie-e-mails met betrekking tot de afspraak kan ontvangen, evenals elk document met betrekking tot aan zijn zorg die de Legal Professional hem wil sturen. In geval van onmogelijkheid om de contactgegevens van zijn Familielid in te vullen, erkent de Gebruiker de voorafgaande toestemming van zijn Familielid te hebben verkregen om voor hem de informatie en documenten met betrekking tot de benoeming van deze te ontvangen.

 1. TECHNISCHE SPECIFICITEITEN VAN TOEGANG TOT DIENSTEN

 De Gebruikersaccount omvat in het bijzonder de Identificatiegegevens die door Justiscall zijn toevertrouwd. De Gebruiker verbindt zich ertoe ze geheim te houden en in geen enkele vorm openbaar te maken. Bij verlies of diefstal van één van de identificatie-elementen van de Gebruiker moet deze onmiddellijk Justiscall informeren, die de betreffende Identificatie dan annuleert en/of onmiddellijk actualiseert.

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van zijn Identificatiegegevens, in het bijzonder als hij zijn Identificatiegegevens vooraf registreert op apparatuur, waardoor een automatische verbinding met de Diensten mogelijk wordt.

Elke toegang tot, gebruik van de Diensten en overdracht van gegevens vanuit het Gebruikersaccount wordt geacht door de Gebruiker te zijn gedaan.

 In dit verband moet de Gebruiker ervoor zorgen dat hij aan het einde van elke sessie de verbinding met de Diensten verbreekt, in het bijzonder wanneer hij toegang krijgt tot de Diensten vanaf een openbare computer.

Elk verlies, verduistering of ongeoorloofd gebruik van de identificatiegegevens van een gebruiker en de gevolgen daarvan zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van deze gebruiker. In alle bovengenoemde gevallen is de Gebruiker verplicht om Justiscall onverwijld per elektronisch bericht op de hoogte te stellen, met vermelding van zijn identificatiegegevens, achternaam, voornamen op het volgende adres: contact@justiscall.com, zodat Justiscall het gebruikersaccount kan resetten.

 1. SMS EN E-MAILS GEADRESSEERD AAN DE GEBRUIKER

 

 • Door het maken van een Online Afspraak, vraagt en machtigt de Gebruiker de gevraagde professional, via Justiscall, om hem SMS en e-mails te sturen (i) om afspraken te bevestigen, te annuleren of te herinneren; (ii) informatie over het verzenden van het document; (iii) informatie over hernieuwingsherinneringen en (iii) alle soorten informatie met betrekking tot gemaakte afspraken, met name op het Justiscall-platform.
 • Bovendien erkent en aanvaardt de Gebruiker dat elke juridische professional die deel uitmaakt van zijn team, hem via Justiscall sms'jes of e-mails stuurt met betrekking tot zijn
 • Deze sms/e-mails worden verzonden door Justiscall namens de Juridische professional met wie de Gebruiker een afspraak heeft gemaakt via het Justiscall Platform of op een andere manier, onafhankelijk van Justiscall, wijst alle verantwoordelijkheid af in het geval van het niet ontvangen van een sms of e-mail. om technische redenen buiten haar wil.

De Gebruiker kan bezwaar maken tegen het versturen van SMS/e-mails. Hij dient hiervoor een verzoek in bij de Advocaat met wie hij een afspraak heeft gemaakt. De Juridisch professional is als enige verantwoordelijk voor het deactiveren van het verzenden van sms/e-mail als de cliënt hiertegen bezwaar heeft.

 • Justiscall en de juridische professional wijzen alle verantwoordelijkheid af in het geval van een fout in de invoer van contactgegevens door de gebruiker waardoor het onmogelijk is om een sms of e-mail te verzenden

noodzakelijk voor de goede werking en goede administratie van de Online Afsprakenplanningsdienst.

 1. VERPLICHTINGEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN GARANTIES VAN JUSTISCALL

 

Justiscall zet de middelen en maatregelen in die nodig zijn voor de goede werking en het behoud van de continuïteit en kwaliteit van de Diensten.

De Gebruiker erkent dat de rol van Justiscall beperkt is tot die van een eenvoudige tussenpersoon en technische dienstverlener.

De Gebruiker erkent dat Justiscall niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor een onderbreking van de Diensten of een vertraging in de uitvoering buiten zijn wil en, in het bijzonder, dat de levering van de Diensten afhankelijk is van de betrouwbaarheid, beschikbaarheid en continuïteit van verbindingen van een aantal derden (exploitanten van telecommunicatienetwerken, het openbare internet, gebruikersapparatuur, enz.), evenals de nauwkeurigheid en integriteit van gebruikersgegevens. Justiscall kan genoodzaakt zijn om de Diensten op te schorten voor gepland onderhoud door Justiscall of een van haar onderaannemers of in geval van technische noodzaak (spoedonderhoud).

Tussen Partijen is overeengekomen dat Justiscall in geen geval verantwoordelijk kan worden gehouden voor het herstellen van eventuele gevolgschade die Gebruikers bij het gebruik van de Diensten hebben geleden.

Daarnaast kan Justiscall niet aansprakelijk worden gesteld voor handelingen (i) die het gevolg zijn van een handeling of nalatigheid van de Gebruiker of (ii) die niet in overeenstemming zijn met de toepasselijke regelgeving en/of de Overeenkomst. Justiscall wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van een geschil, door welke oorzaak dan ook, tussen een Gebruiker en een professional, niet te wijten aan Justiscall.

Justiscall kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld (i) voor de niet-uitvoering of slechte uitvoering van een handeling of zorg door een Juridische professional (ii) voor de inhoud van een Bestand door een Gebruiker op een face-to-face of consultatie via videoconferentie.

 1. ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER

 De Gebruiker stemt ermee in:

 • voldoen aan de voorwaarden van het Contract;
 • om, zonder beperking, alle ondersteunende documenten ter beschikking te stellen aan Justiscall om de Gebruikersgegevens te certificeren;
 • binnen de overeengekomen termijnen aan Justiscall alle informatie verstrekken die nodig is voor de levering van de Diensten en de Gebruikersgegevens schriftelijk bijwerken. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de gevolgen van een mislukking of vertraging bij het bijwerken van genoemde Gegevens;
 • controleren of de Apparatuur die nodig is voor het gebruik van de Diensten en wordt gebruikt, voldoet aan de technische vereisten die haar zijn meegedeeld; De levering, installatie en het onderhoud van de Apparatuur, evenals de kosten van elektronische communicatie (zoals telefoonkosten en internettoegangskosten) die voortvloeien uit het gebruik ervan, zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Gebruiker. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de prijs van het gebruik van genoemde Apparatuur en diensten van de betrokken operators te vernemen;
 • beschermen tegen het risico van verlies of hacking van gegevens, bestanden en programma's door regelmatig bijgewerkte antivirussoftware te gebruiken;
 • de toegang beperken en de grootst mogelijke vertrouwelijkheid in acht nemen met betrekking tot de toegangswijzen tot de Diensten, wat deze ook mogen zijn, en in het algemeen deze toegangswijzen beveiligen om ongeoorloofd gebruik van de Diensten te voorkomen;
 • de Diensten gebruiken in overeenstemming met de wet- en regelgeving die van toepassing is op het Contract;
 • de Diensten niet te gebruiken op een manier die de reputatie van Justiscall en/of juridische professionals zou kunnen schaden.
 • dat de Gebruikersgegevens die hij meedeelt in het kader van het gebruik van de Diensten geen afbreuk doen aan de rechten van derden en om bevoegd te zijn deze te verspreiden.
 • gebruik het Platform en de Diensten alleen voor privédoeleinden. De Diensten mogen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden
 • Verder heeft de gebruiker:
 • is verantwoordelijk (i) voor het gebruik dat hij of zijn Familieleden maken van de Diensten, (ii) voor de Gebruikersgegevens die hij op het Platform verstrekt en (iii) voor het gebruik daarvan door Justiscall en/of Juridische actoren;
 • justiscall kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor valse profielen.
 • vrijwaart Justiscall, haar vertegenwoordigers voor alle kosten (inclusief juridische kosten, kosten en uitgaven) en schade in verband met claims en juridische acties met betrekking tot (i) het gebruik van de Diensten door de Gebruiker en/of zijn Familieleden op een illegale, immorele, frauduleuze of niet-contractuele wijze; (ii) de Gebruikersgegevens die hij verstrekt en het gebruik ervan door Justiscall en/of de Juridische Actoren en hun Assistenten; (iii) de schending van Intellectuele Eigendomsrechten van Justiscall evenals van enige derde partij, als gevolg van het gebruik van de Diensten door de Gebruiker.
 1. DIRECTORY SERVICE

 De Directory Service stelt de gebruiker met een gebruikersaccount en de sitebezoeker in staat om een juridische professional te zoeken op basis van verschillende criteria (locatie, specialiteit, gesproken talen, man/vrouw, enz.), om de pagina van de juridische actoren te raadplegen aldus verzocht en aan de Juridisch Beroepsbeoefenaar kenbaar te maken dat hij heeft getracht online een afspraak met hem te maken op het Justiscall Platform.

Justiscall garandeert niet dat haar directory alle juridische actoren bevat die werkzaam zijn op Frans grondgebied en meer bepaald in het geografische zoekgebied van de gebruiker. Dienovereenkomstig is het mogelijk dat de Gebruiker geen juridische professional op de Site vindt met behulp van de Directory Service.

JUSTISCALL verwijst de Gebruiker naar de site van de bevoegde Beroepsorders met betrekking tot juridische professionals die een gereglementeerd beroep uitoefenen en naar de sites van de representatieve vakbonden van juridische professionals die geen gereglementeerd beroep uitoefenen om de volledige lijst van leden van elk betrokken beroep te verkrijgen . De lijst met professionele bestellingen is beschikbaar op de website Justiscall.fr.

JUSTISCALL herinnert eraan dat de Directory Service in geen geval kan worden gelijkgesteld met een dienst voor het adresseren van Klanten aan JURIDISCHE PROFESSIONALS.

De Gebruiker behoudt steeds de keuze van de Juridische Actoren die hij raadpleegt in overeenstemming met hun orders, de ethische bepalingen van toepassing op gereglementeerde beroepen en de bindende bepalingen van toepassing op niet-gereglementeerde beroepen.

Justiscall is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie op de pagina van elke professional. De juistheid en actualisering van deze gegevens zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de genoemde professional.

 

 1. ONLINE AFSPRAAKDIENST

 De Gebruiker kan te allen tijde online een afspraak maken met een Juridische Professional - Justiscall Abonnee, voor zichzelf of voor een Familielid, voor een face-to-face consultatie, per teleconsult of door geassisteerd teleconsult, op een aangegeven tijdstip. door de Juridisch Professional op het Justiscall Platform en die de Gebruiker eerder heeft geïdentificeerd via de Directory Service. Elke afspraak wordt in realtime doorgegeven aan de Acteur, die indien nodig de afspraak in zijn of haar kan uitstellen of zelfs annuleren. In dit geval wordt de Gebruiker onmiddellijk op de hoogte gebracht via e-mail en/of sms.

 • De Gebruiker kan ook (i) zijn afspraken en die van zijn Familieleden beheren (annulering, wijziging) en (ii) de geschiedenis van zijn afspraken en die van zijn Familieleden volgen.
 • Het is aan de Gebruiker om alle controles uit te voeren die nodig of gepast lijken voordat hij een reservering maakt bij een van de Juridische Actoren die op het Platform zijn geregistreerd.

Het gebruik van de Diensten verwatert, wijzigt of verzwakt noch direct noch indirect de verantwoordelijkheid en de verplichtingen van de op het Justiscall Platform geregistreerde Juridische actoren jegens de Gebruikers. De Juridische Actoren oefenen hun beroepsuitoefening in volledige onafhankelijkheid uit, in overeenstemming met hun ethische, wettelijke en regelgevende verplichtingen en onder hun exclusieve verantwoordelijkheid.

Justiscall is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor enige annulering of onbeschikbaarheid van de Juridische professional na het plannen van een afspraak door de Gebruiker via de Online Afsprakenplanningsservice.

De Gebruiker verbindt zich ertoe alle noodzakelijke Gegevens in te vullen die van hem worden gevraagd voor een correct gebruik van de Online Afsprakenplanningsservice.

De Gebruiker wordt geïnformeerd over het feit dat het inplannen van een afspraak via de Online Afsprakenplanningsservice voor hem een vaste verbintenis inhoudt, en dat een eventuele no-show op een geplande afspraak vooraf moet worden gemeld aan de betreffende Juridisch Professional. Deze informatie kan worden verstrekt via het annuleringssysteem dat wordt aangeboden via het Justiscall-platform, of op een andere manier om contact op te nemen met de professional. De Gebruiker erkent te zijn geïnformeerd dat hij uitsluitend de gevolgen van zijn niet-presentatie op een afspraak met de betrokken Juridische professional op zich neemt.

De Gebruiker wordt er ook van op de hoogte gebracht dat de Juridische professional de mogelijkheid heeft om de online afspraak van de Gebruiker te blokkeren vanaf de tweede niet-gehonoreerde afspraak. Indien de Juridische professional besluit om het online boeken van een afspraak te blokkeren, zal de Gebruiker niet langer in staat zijn om een online afspraak te maken met deze Juridisch Professional voor een periode van maximaal drie (3) jaar of totdat de 'Betrokken juridische professional zijn mogelijkheid om afspraken te maken ontgrendelt' online. De Juridisch Professional is als enige verantwoordelijk voor zijn beslissing om de benoeming van een Cliënt te blokkeren. Justiscall wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van een geschil met betrekking tot het blokkeren van de online afspraak van een Klant door de professional.

 1. TELECONSULTATIEDIENST

 

Om te kunnen genieten van een kwaliteitsvolle Teleconsultatiedienst, moet de Gebruiker minstens over de volgende apparatuur beschikken: (i) een voldoende recente smartphone of computer met een camera met voldoende resolutie en (ii) een internetverbinding (in 4G) met voldoende snelheid. Indien dit niet het geval is, kan de Juridisch Bemiddelaar het Teleconsult beëindigen en indien hij dit wenselijk acht de kosten die verband houden met de reeds verrichte handelingen aan de Gebruiker in rekening brengen. Justiscall is slechts een technische tussenpersoon tussen de Gebruiker en de juridische professional, die consultatie op afstand mogelijk maakt via videotransmissie, het elektronisch verzenden van documenten en online betaling.

Bij het maken van een afspraak voor een Teleconsult gaat de Gebruiker ermee akkoord de bankgegevens te verstrekken die nodig zijn voor de online betaling van het Teleconsult. Het betalingssysteem is uitbesteed aan een erkende betalingsdienstaanbieder.

Tijdens de afspraak wordt de Gebruiker uitgenodigd om enkele minuten daarvoor naar het Teleconsult te komen om de kwaliteit van de audio- en videoverbinding van de smartphone of computer te waarborgen.

Bij het doorverbinden voor het Teleconsult wordt de Gebruiker door de Juridisch Beroepspersoon in de wacht gezet voor een aan het oordeel van deze laatste overgelaten periode. De Juridisch Professional activeert vervolgens de start van het Teleconsult. JUSTISCALL kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen of annuleringen door professionele gebruikers.

De Gebruiker verbindt zich ertoe de Teleconsultatiedienst te gebruiken onder voorwaarden die hem in staat stellen de vertrouwelijkheid en het vlotte verloop van de uitwisselingen met professionals te verzekeren. De Gebruiker moet er in het bijzonder voor zorgen dat hij de Teleconsultatie uitvoert op een voldoende heldere en rustige plaats om een kwalitatieve Teleconsultatie mogelijk te maken.

De Juridisch professional beoordeelt als enige de relevantie van hulp op afstand voor de Gebruiker en kan het Teleconsult zo nodig onderbreken als niet aan de voorwaarden voor hulp op afstand wordt voldaan. De duur van een Teleconsult wordt overgelaten aan de discretie van professionals. Tijdens het Teleconsult dient de Gebruiker zich te houden aan de instructies van de professionals, voor een optimale zorg of diagnose. De Juridische Actoren voeren het Teleconsult in volledige onafhankelijkheid uit, in overeenstemming met de ethische en wettelijke verplichtingen die op hen rusten. Het Teleconsult vindt plaats onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de Gebruiker en de professionals.

De Gebruiker verbindt zich ertoe geen inhoud of uittreksel van inhoud in verband met het Teleconsult op te nemen, te kopiëren of te verspreiden, ongeacht het middel, medium, proces of doel. Het Teleconsult wordt niet opgenomen door de professional, door Justiscall of door enige andere derde partij. De Teleconsultatiedienst stelt professionals echter in staat om, indien nodig en met als enig doel het stellen van een diagnose te vergemakkelijken of het dossier van de Klant aan te vullen, een beeld vast te leggen van het teleconsult.

De Gebruiker wordt erop gewezen dat elke inbreuk op de afbeeldingsrechten, het respect voor het privéleven of het beroeps- en medisch geheim kan worden bestraft, met inbegrip van strafrechtelijke sancties.

Bij een storing van welke aard dan ook tijdens het Teleconsult dient de Gebruiker onverwijld de professional op de hoogte te stellen. De Gebruiker die het Teleconsult op ongepaste wijze onderbreekt, neemt zijn verantwoordelijkheid jegens de professional.

Aan het einde van het Teleconsult bevestigt de Juridisch professional het door de Gebruiker te betalen bedrag. Afhankelijk van de situatie kan de Juridisch Professional besluiten het Teleconsult af te schalen of niet in rekening te brengen.

De Gebruiker zal dan de bijbehorende ereloonnota op zijn Gebruikersaccount kunnen ontvangen, en indien nodig, het rapport van de Teleconsultatie en/of een recept, door naar de rubriek “mijn afspraken” te gaan en de uitgevoerde Teleconsultatie te selecteren om download de genoemde documenten. Het opstellen van een recept is ter beoordeling van de professional.

Onbeleefdheid, mondeling of schriftelijk, tegen juridische actoren kan worden vervolgd en de opschorting of zelfs beëindiging van de gebruikersaccount door Justiscall.

Justiscall kan de naleving van zijn Teleconsultatiedienst en het gebruik ervan buiten de Franse jurisdictie niet garanderen.

Begeleid teleconsult: In het kader van een begeleid Teleconsult, Online Afsprakenplanning en Teleconsultatie worden namens de Gebruiker de Rijksgediplomeerde Verpleegkundige uitgevoerd vanuit de Justiscall-account.

DOCUMENTBEHEERDIENST

 

Door toegang te krijgen tot zijn Gebruikersaccount, kan de Gebruiker:

 • Documenten toevoegen in het tabblad "Mijn documenten" voor hemzelf en/of Familieleden voor wie hij online een afspraak maakt via de Justiscall Online Afsprakenplanningsservice waarvoor hij toestemming heeft gekregen om hun Documenten te beheren.
 • toegang tot, raadplegen en downloaden van de elektronische documenten en voorschriften die worden gedeeld door juridische actoren - Justiscall-abonnees, na een face-to-face consultatie of een teleconsultatie op het tabblad "Mijn documenten".
 • zijn Documenten delen met Abonnee Juridische Actoren bij het maken van een online afspraak in Teleconsult of via het tabblad “Mijn afspraken” op Justiscall, voor hem of voor een
 • een document delen met een derde partij per e-mail, via het Platform

De Gebruiker blijft de enige eigenaar van de Documenten die hij toevoegt aan de Document Management Service en van de Documenten die met hem worden gedeeld door zijn Juridische Actoren. Hij heeft de mogelijkheid om deze Documenten op elk moment toe te voegen, te raadplegen, te hernoemen, te downloaden en te verwijderen. Een door de Gebruiker verwijderd document wordt permanent verwijderd, zowel op het account van de gebruiker als op het account van de op het Justiscall-platform gehoste juridische actoren met wie het document mogelijk door de gebruiker is gedeeld. De Juridisch Beoefenaar behoudt de mogelijkheid om een kopie van het Document te maken gedurende de periode dat hij er toegang toe heeft. In het geval dat de Gebruiker ervoor wil zorgen dat het Document door de professional wordt verwijderd, moet hij deze laatste uitdrukkelijk verzoeken om het Document te verwijderen.

Bovendien blijft de Gebruiker als enige verantwoordelijk voor de wettigheid van de inhoud van de Documenten die hij toevoegt aan de Document Management Service of die hij deelt met de Juridische Actoren of met andere personen.

Justiscall is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of juistheid van de Documenten die door de Juridische Actoren met de Gebruiker worden gedeeld.

De overdracht door de gebruiker van documenten die juridische persoonsgegevens bevatten aan een derde partij gebeurt onder zijn eigen verantwoordelijkheid.

 1. INTELLECTUEEL EIGENDOM

 De Diensten van Justiscall en alle elementen waaruit ze bestaan, zijn, behalve bijzondere vermeldingen, het exclusieve eigendom van Justiscall.

Geen enkele bepaling van het Contract mag worden geïnterpreteerd als een overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten.

Justiscall verleent de Gebruiker voor de duur van het Contract een persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-overdraagbaar gebruiksrecht van het Justiscall Platform.

De Gebruiker verbindt zich ertoe om (i) niet te proberen de broncodes van het Justiscall-platform te openen of te kopiëren; (ii) het Justiscall Platform gebruiken voor andere doeleinden dan het gebruik van de Diensten; (iii) kopieën van het Justiscall-platform te maken; (iv) reproduceren, corrigeren, extraheren, wijzigen, vertalen in een taal of taal, hergebruiken, rangschikken, aanpassen, decompileren (behalve en alleen voor zover uitdrukkelijk toegestaan door de toepasselijke wetgeving), of het Justiscall-platform opnemen in andere software of afgeleide werkt op basis van het Justiscall Platform, ongeacht de middelen en het medium; (v) het Justiscall Platform doorverkopen, verhuren of commercieel exploiteren, noch het Justiscall Platform toewijzen/verlenen aan een derde partij; (vi) penetratietests uitvoeren of proberen een denial of service op de Services te verkrijgen.

De Gebruiker erkent dat elke schending van dit artikel een daad van vervalsing vormt naar burgerlijk en strafrechtelijk recht.

De Gebruiker begrijpt en stemt ermee in dat het Justiscall-platform niet bedoeld is om aan enige specifieke eis van zijn kant te voldoen en wordt geleverd "zoals het is". Justiscall sluit, voor zover wettelijk toegestaan, alle garanties van welke aard dan ook uit.

 1. OPONTHOUD

 

14.1 – Schorsing met opzegging

 

In het geval van (i) niet-naleving door de Gebruiker van de bepalingen van het Contract of (ii) gedrag van de Gebruiker dat Justiscall en/of een juridische professional en/of andere Gebruikers kan schaden, of (iii) schending van de wet- en regelgeving, zal Justiscall de Gebruiker formeel op de hoogte stellen, na op welke manier dan ook verzonden kennisgeving, om de in rekening gebrachte fout(en) te verhelpen binnen zeven (7) dagen na de datum van kennisgeving alvorens de toegang van de Gebruiker automatisch op te schorten of te beperken tot alle of een deel van de Diensten.

14.2 – Schorsing zonder kennisgeving

 

In geval van ernstig – waargenomen of bewezen – gevaar voor (i) een Juridische professional en/of een Cliënt, of (ii) de reputatie van Justiscall of een professional op het platform, kan Justiscall de toegang van de 'Gebruiker op alle of een deel van de Diensten zonder kennisgeving. De Gebruiker zal op alle mogelijke manieren op de hoogte worden gebracht van deze opschorting.

Justiscall beslist eenzijdig over het gevolg dat gegeven wordt aan de opschorting van het Contract.

14.3 – Gevolgen schorsing

 

Tijdens de periode van opschorting van zijn toegang tot de Diensten, kan de Gebruiker zijn rechten op zijn Persoonsgegevens uitoefenen, in overeenstemming met het artikel "Gebruikersrechten" van het Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Justiscall is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de opschorting van de Diensten op grond van dit artikel.

 1. BEËINDIGING

 

15.1 Beëindiging door Justiscall

 

De Gebruiker erkent te zijn geïnformeerd dat alle of een deel van de Diensten door Justiscall kunnen worden beëindigd, zonder dat deze laatste zijn beslissing hoeft te rechtvaardigen en zonder vergoeding. In dit kader wordt de Gebruiker geïnformeerd dat Justiscall een opzegtermijn van één (1) maand dient te stellen.

Bovendien, in geval van ernstig wangedrag door de Gebruiker, zoals het gebruik van een of meer Diensten (a) in strijd met de bepalingen van het Contract, (b) in strijd met wet- en regelgeving (c), die de reputatie van Justiscall of een platformprofessional, of de fysieke of mentale integriteit van een andere Gebruiker, Justiscall kan op welke manier dan ook alle of een deel van de Diensten beëindigen met een opzegtermijn van zeven (7) dagen vanaf de effectieve opschorting en zonder compensatie.

15.2 Beëindiging door de Gebruiker

 

De Gebruiker kan het Contract op elk moment beëindigen door de verwijdering van zijn Gebruikersaccount aan te vragen via contact@justiscall.com of door in te loggen op zijn Gebruikersaccount (“Mijn Account”).

In overeenstemming met zijn recht op overdraagbaarheid van Persoonsgegevens, kan de Gebruiker deze herstellen in CSV- of Excel-formaat voordat zijn Gebruikersaccount wordt verwijderd. De Gebruiker erkent over alle rechten en/of autorisaties te beschikken die nodig zijn om de bovengenoemde gegevens op te kunnen halen.

15.3 Gevolgen van opzegging

 

Elke beëindiging van het Contract door Justiscall of de Gebruiker houdt automatisch in (i) het einde van het recht op toegang tot de Diensten door de Gebruiker, (ii) de verwijdering of anonimisering van alle Gebruikersgegevens en alle Documenten die in de Gebruiker zijn opgeslagen Account.

Justiscall is niettemin gemachtigd om een kopie van de Vertrouwelijke Informatie te bewaren voor alle doeleinden die vereist zijn door de toepasselijke wetgeving.

ELK BEDRAG DAT IS TOEGESTAAN OM TE WORDEN INZAMELD, KAN GEEN AANLEIDING ZIJN TOT TERUGBETALING. ELKE MAAND BEGINT IS VERPLICHT.

ALS DE GEBRUIKER ZICH HALF EEN MAAND INSCHRIJFT, IS DE VOLLEDIGE MAAND VERSCHULDIGD. ELKE BETALING VOOR HET JAAR WORDT ONMIDDELLIJK UITGESCHAKELD VOOR HET JAAR (12 MAANDEN). Indien het contract om de genoemde redenen door de gebruiker of JUSISCALL wordt beëindigd, kan geen restitutie worden gevraagd.

 1. BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

 Het beleid ter bescherming van persoonsgegevens dat beschikbaar is op Justiscall.com beschrijft de respectieve rollen en verplichtingen van de Gebruiker en Justiscall met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de Diensten. Door deze AV te aanvaarden, verbinden de Gebruiker en Justiscall zich ertoe de algemene voorwaarden van genoemd beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens na te leven.

 

 1. COOKIES 

Justiscall nodigt de Gebruiker uitdrukkelijk uit om zijn beleid met betrekking tot Cookies, dat een integraal onderdeel vormt van deze CU, te raadplegen.

 1. GEGEVENSOVERDRACHT NAAR DE TOEPASSING

 De Gebruiker machtigt Justiscall uitdrukkelijk om over te gaan tot de overdracht naar het Justiscall Platform van alle Gebruikersgegevens die nodig zijn voor een perfect gebruik van de Diensten geleverd door Justiscall.

 1. PRIVACY

 

Elke Partij garandeert de strikte vertrouwelijkheid van de vertrouwelijke informatie die wordt gedeeld tijdens de precontractuele en postcontractuele fasen, evenals tijdens de uitvoering van het Contract. Als zodanig verbindt elke Partij zich ertoe (i) de Vertrouwelijke Informatie uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van het Contract en voor zover dat strikt noodzakelijk is; (ii) alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen en beschermende maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid van de Vertrouwelijke Informatie van de andere Partij te bewaren en om toegang door onbevoegde personen te voorkomen en hen ten minste dezelfde mate van bescherming te bieden voor alleen haar eigen Vertrouwelijke Informatie; (iii) de Vertrouwelijke Informatie van de andere Partij nooit bekend te maken of te reproduceren aan andere personen dan haar leden, werknemers, agenten (a) die toegang moeten hebben tot deze Vertrouwelijke Informatie om te voldoen aan de verplichtingen waarvan de Partij in kwestie gebonden is door de Contract, of (b) die bevoegd zijn om te horen onder het Contract. Deze leden, werknemers, agenten kunnen er alleen zelf toegang toe hebben onder de voorwaarden (i) en (ii) hierboven.

In alle gevallen garandeert de Partij die de Vertrouwelijke Informatie ontvangt de naleving van deze vertrouwelijkheidsverbintenis door de personen die kennis hebben van de Vertrouwelijke Informatie, met name haar werknemers of onderaannemers.

De geheimhoudingsplicht blijft van kracht gedurende een periode van vijf (5) jaar na het verstrijken, om welke reden dan ook, van het Contract. Niettegenstaande het voorgaande mag elke partij Vertrouwelijke informatie openbaar maken zonder de toestemming van de andere partij, voor zover een dergelijke openbaarmaking vereist is door een bevoegde autoriteit of op grond van een wettelijke of ethische verplichting.

 1. OVERMACHT

 

Worden door Partijen beschouwd als gevallen van overmacht, situaties waarvan de samenstellende elementen worden gekenmerkt in de zin van artikel 1218 van het Burgerlijk Wetboek en de jurisprudentie van het Hof van Cassatie. Indien zich een dergelijke gebeurtenis voordoet, dient de benadeelde partij de andere partij hiervan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.

Het geval van overmacht schort de verplichtingen van de betrokken Partij op gedurende de tijd dat de overmacht intreedt. Desalniettemin zullen Partijen zich inspannen om de gevolgen zo veel mogelijk te beperken. Indien een van de Partijen door overmacht gedurende meer dan dertig (30) opeenvolgende dagen niet in staat is haar contractuele verplichtingen uit hoofde van het Contract na te komen, kan elk van de Partijen het Contract beëindigen na verzending van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging. De Partijen zijn dan niet langer gebonden aan hun verplichtingen, met uitzondering van in het bijzonder die welke voortvloeien uit de artikelen "Intellectuele eigendom", "Vertrouwelijkheid", "Bescherming van persoonsgegevens" en "Aansprakelijkheid", zonder enige schadeloosstelling of boete, om welke reden dan ook, aan beide zijden verschuldigd is.

 1. VERSCHEIDENE

 

 • Afstand: het feit, voor een van de Partijen, om geen gebruik te maken van een of meer bepalingen van het Contract, kan in geen geval impliceren dat deze Partij afstand doet van deze Partij om er later gebruik van te maken.
 • Gedeeltelijke nietigheid: in het geval dat bepaalde bepalingen van het Contract om welke reden dan ook niet van toepassing zijn, onder meer als gevolg van een toepasselijke wet- of regelgeving, blijven Justiscall en de Gebruiker gebonden aan de andere bepalingen van het Contract en zullen zij zich inspannen om de niet-toepasselijke clausules te verhelpen in dezelfde geest als die tijdens de conclusie overheerste.
 • Bewijsovereenkomst: de Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat elk document dat op gedematerialiseerde wijze is ondertekend in het kader van het Contract (i) het origineel van dat document vormt; (ii) dezelfde bewijskracht heeft als een met de hand op papier ondertekend geschrift en rechtsgeldig kan worden tegengeworpen aan de Partijen; (iii) in het geval van een rechtszaak waarschijnlijk voor de rechtbank zal worden overgelegd als bewijsstuk. Bijgevolg erkennen de Partijen dat elk document dat op gedematerialiseerde wijze is ondertekend, het bewijs vormt van de inhoud van genoemd document, van de identiteit van de ondertekenaar en van zijn instemming met de verplichtingen en gevolgen van feiten en wetten die voortvloeien uit het document ondertekend in een gedematerialiseerde manier. De beëindiging of het verstrijken van het Contract kan geen afbreuk doen aan de bewijskracht van de documenten die op gedematerialiseerde wijze zijn ondertekend vóór de datum van beëindiging/verloop.
 • Bewijsmiddelen: Om de schade (bewezen of verondersteld) aan de reputatie van Justiscall en/of de Juridische actoren of aan de fysieke of mentale integriteit van de Cliënten vast te stellen, kan Justiscall uitgaan van berichten die aan Justiscall zijn verzonden en die zij eerder heeft geanonimiseerd om de vertrouwelijkheid van hun uitwisselingen te garanderen, zolang de inhoud van de berichten het niet mogelijk maakt ze te identificeren.
 • Feedback: Als een Gebruiker feedback geeft aan Justiscall met betrekking tot de functionaliteit of prestaties van de Diensten (inclusief het identificeren van fouten of verbeteringen), stemt de Gebruiker ermee in om Justiscall zonder beperking of betaling enig recht, titel en belang daarin te verlenen.
 • Rechten en toestemmingen: Elke Partij verklaart over de rechten en toestemmingen te beschikken die nodig zijn om het Contract aan te gaan en de daarin vermelde verplichtingen na te komen.
 • Onafhankelijkheid: het is volkomen duidelijk tussen de partijen dat elk van hen hierin optreedt als een onafhankelijke contractant en dat geen van de partijen kan worden beschouwd als de werknemer, agent, distributeur, opdrachtgever of vertegenwoordiger van de andere partij.
 • Wijzigingen aan de CU: De Gebruiker erkent en aanvaardt dat de authentieke versie van de CU de versie is die online wordt gevonden bij toegang tot de Site en/of het gebruik van de Diensten. De Gebruiker is daarom verplicht om naar de versie van de CU online te verwijzen op de datum van toegang en het betreffende gebruik.

Het staat Justiscall vrij om deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen, in het bijzonder om rekening te houden met elke wijziging van de Site, het Platform en/of zijn Diensten, evenals met elke wettelijke, regelgevende, jurisprudentiële en/of technische ontwikkeling of beperking. In het geval van significante wijziging(en) aan de Site, het Platform, de Diensten en/of hun voorwaarden voor toegang en gebruik, zal Justiscall de Gebruiker op alle mogelijke manieren en mits voorafgaande kennisgeving binnen redelijke grenzen informeren.

 • Technische ondersteuning en assistentie: Justiscall biedt de Gebruiker een telefonische assistentiedienst die bereikbaar is op het volgende nummer: 0805 951 258. De openingstijden van de telefonische hulpverlening zijn als volgt: van 9.00 tot 18.00 uur op werkdagen, met uitzondering van feestdagen. Deze tijden zijn onder voorbehoud van bijzondere omstandigheden.
 • Tevredenheidsenquête: Justiscall behoudt zich het recht voor om elke Gebruiker stipt tevredenheidsenquêtes per e-mail te sturen om de kwaliteit van de Diensten van de Gebruiker te evalueren en is jegens Justiscall niet verplicht om hierop te reageren.
 • Klachtenbeheer: De Gebruiker kan een klacht in verband met het gebruik van de Diensten sturen naar het volgende adres: contact@justiscall.com
 • Anticorruptie: Als onderdeel van de activiteiten die verband houden met het Contract of in verband met de relatie tussen Justiscall en de Gebruiker, verbinden Justiscall en de Gebruiker zich ertoe de Franse en Europese wettelijke en reglementaire bepalingen na te leven, evenals internationaal erkende principes met betrekking tot de strijd tegen corruptie.
 • Minimalisering van schade: Partijen zullen zich inspannen om de in de Overeenkomst genoemde doelstellingen te bereiken. In het bijzonder moet de partij die lijdt onder de niet-nakoming van een verplichting alle redelijke maatregelen nemen om de schade die daaruit kan voortvloeien tot een minimum te beperken. Als hij niet op deze manier handelt, kan hij van de ander alleen vergoeding krijgen voor de schade die hij niet had kunnen vermijden.
 • Bètaversie: Justiscall kan de Gebruiker aanbieden om bètaversies van bepaalde Diensten te proberen. Deze bètaservices worden alleen ter evaluatie aangeboden en mogen niet in een productieomgeving worden gebruikt. De Gebruiker erkent dat deze bètadiensten bugs, fouten en andere problemen kunnen bevatten en aanvaardt deze "zoals ze zijn", zonder enige garantie van enige Justiscall (i) is niet verantwoordelijk voor problemen met betrekking tot het gebruik van bètadiensten door de Gebruiker; (ii) het gebruik ervan kan staken; (iii) kan zonder aansprakelijkheid alle gegevens in dergelijke bètaversies verwijderen.
 • Test: toegang tot de Diensten in testmodus is onderworpen aan de voorafgaande aanvaarding door de Gebruiker van deze Gebruiksvoorwaarden. De Proefservices worden ook geleverd "zoals ze zijn" zonder ondersteuning of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet.
 • Interpretatie: Woorden in het enkelvoud omvatten het meervoud en vice Een verwijzing naar een document, norm, wettelijke bepaling, code of enig ander document impliceert elke wijziging of update van dit document, norm, wettelijke bepaling of code. Elke verwijzing naar een geldsom verwijst naar de munteenheid euro. Een verwijzing naar een document, norm, wettelijke bepaling, code of enig ander document impliceert elke wijziging of update van dit document, norm, wettelijke bepaling of code.
 • Sites van derden: Justiscall is niet verantwoordelijk voor de werking, kwaliteit van informatie en inhoud van sites van derden waarover Justiscall geen enkele controle uitoefent, maar waarnaar de Diensten kunnen verwijzen.
 1. JURIDISCHE KENNISGEVING

 Justiscall Services worden beheerd door Justiscall, een vereenvoudigde naamloze vennootschap

De hosts van de Services zijn HDS-gecertificeerd, in overeenstemming met artikel L1111-8 van het Codedecreet nr. 2018-137 van 26 februari 2018 met betrekking tot de hosting van persoonlijke juridische gegevens. Hun namen kunnen op eenvoudig verzoek worden verstrekt aan contact@justiscall.com.

De certificering waarvan deze hosts profiteren, is een certificering van de National Commission for Computing and Liberties (CNIL). Juridische gegevens mogen niet worden verkocht of overgedragen aan derden voor commerciële of reclamedoeleinden.

 1. MINNELIJKE SCHIKKING - TOEPASSELIJK RECHT EN TOEKENNING VAN JURISDICTIE

 

De gebruiker wordt geïnformeerd dat de site bedoeld is voor klanten die in Frankrijk wonen en onderworpen is aan de Franse wetgeving. Door op de Site te surfen of de Diensten van Justiscall te gebruiken, onderwerpt de Gebruiker zich ook aan de Franse wetgeving.

Vóór elke omstreden actie zullen Justiscall en de Gebruiker te goeder trouw trachten hun geschillen met betrekking tot de geldigheid, interpretatie, uitvoering of niet-uitvoering, onderbreking, beëindiging of opzegging van deze Gebruiksvoorwaarden, om welke reden dan ook en op welke grondslag dan ook. Justiscall en de Gebruiker moeten elkaar ontmoeten om hun standpunten te vergelijken en alle nuttige bevindingen te doen om hen in staat te stellen een oplossing te vinden voor het conflict tussen hen.

Justiscall en de Gebruiker zullen ernaar streven om binnen dertig (30) dagen vanaf de kennisgeving door een van hen van de noodzaak van een minnelijke schikking, per aangetekende brief met ontvangstbewijs, tot een minnelijke schikking te komen.

Behalve om hun vorderingsrecht te behouden of dreigende schade te vermijden, kan geen enkele rechtsvordering ontvankelijk zijn voordat deze procedure voor de minnelijke regeling van geschillen volledig is nageleefd.

Alle moeilijkheden met betrekking tot de geldigheid, toepassing of interpretatie van het Contract zullen, bij gebrek aan een minnelijke schikking, onderworpen zijn aan de jurisdictie van de bevoegde rechtbanken in overeenstemming met de Franse wetgeving. De bevoegde jurisdictie is die van de maatschappelijke zetel van de vennootschap JUSTISCALL.

 

RUG
nl_NLNederlands