Tilbage til toppen

VILKÅR FOR BRUG AF JUSTISCALL-TJENESTER

 JEG- OBJEKT

 Disse vilkår for brug (i det følgende benævnt "CU") er beregnet til at definere (i) betingelserne for brug af Justiscall-tjenesterne og (ii) rettighederne og forpligtelserne for Justiscall og brugeren.

Justiscall-platformen giver især brugeren mulighed for at bruge (i) Directory Service; (ii) Online aftaleplanlægning; (iii) Telekonsultation og/eller (iv) dokumenthåndtering.

Tjenesterne leveres til brugeren gratis. Ikke desto mindre anerkender brugeren, at Justiscall-platformen refererer til juridiske handlinger eller udnævnelser udført af en juridisk professionel i forbindelse med en konsultation med en juridisk professionel, der kan være underlagt fakturering af gebyrer. Når Justiscall giver detaljer på sit websted vedrørende tarifferne for fagfolks honorarer, gives disse oplysninger kun til informationsformål og for nemheds skyld. Justiscall garanterer under ingen omstændigheder nøjagtigheden af sådanne oplysninger. Den endelige pris for behandlingen kan variere afhængigt af, hvilken type konsultation der faktisk er gennemført, i henhold til gældende behandlingsaftaler med fagpersonen. Det er op til denne fagmand at informere klienten om omkostningerne ved hans indgreb.

 

 • Vedrørende fagfolk, der er registreret på JUSTISCALL PRO-platformen:

Brugen af JUSTISCALL kræver betaling af et månedligt vederlag på €60 inklusive skat om måneden, dvs. €50 eksklusiv skat. Dette beløb betales, så snart den professionelle er registreret på sin profil. Valideringen af profilen og accepten af de generelle brugsbetingelser fører ipso facto til debitering af ovennævnte beløb hver måned. Dette er ikke et abonnement, og den professionelle kan stoppe betalingen efter at have underrettet JUSTISCALL en måned efter den nye direkte debitering. Bemærk venligst, at enhver påbegyndt måned forfalder.

Oplysningerne for at ophøre med brugen af platformen af den juridiske professionelle skal ske enten via e-mail til e-mailadressen på JUSTISCALL:  contact@justiscall.com eller ved anbefalet post til adressen på JUSTISCALL's hjemsted. Ophør af betaling vil føre til, at den juridiske professionelles profil forsvinder.

Fraværet af betaling fører til forsvinden af profilen på JUSTISCALL-platformen. Den professionelle accepterer, at de oplysninger, han registrerer på sin profil, er oprigtige og sande og påtager sig hans eneansvar.

 

PRÆSENTIAL- ELLER TELEKONSULTATIONSKONSULTATIONER ER IKKE NØDTJENESTER. I NØDSTILFÆLDE.

 

 1. DEFINITIONER

 Definitionerne, der er knyttet til disse vilkår for brug, er tilgængelige.

 1. BETINGELSER FOR ADGANG TIL TJENESTER

Enhver bruger kan få adgang til katalogtjenesten uden at skulle oprette en. Ved at bruge de funktioner, der er tilgængelige på Justiscall.fr-webstedet, anerkender brugeren at have læst og uden forbehold accepteret disse vilkår for brug.

 • Enhver bruger, der opretter en brugerkonto for at få adgang til online aftaleplanlægning, telekonsultation og dokumentstyring, forpligter sig også til uden forbehold at overholde disse TOU. Brugeren accepterer udtrykkeligt CU, uden begrænsning eller forbehold, når han opretter sin konto. Oprettelse af en brugerkonto indebærer, at brugeren fuldt ud overholder kontrakten.

3.3 Hvis brugeren ikke er enig i hele eller dele af vilkårene, må han ikke bruge tjenesterne.

CU er gældende fra deres accept af brugeren i en ubestemt periode indtil opsigelsen af kontrakten for brugere med en brugerkonto.

EVNE : Brug af tjenesterne er forbeholdt brugere, der er fysiske personer over femten (15) år og i stand til at indgå forpligtelser i henhold til fransk og europæisk lov.

 1. OPRETTELSE AF EN BRUGERKONTO

 

For at drage fordel af online aftaleplanlægning, telekonsultation og dokumenthåndteringstjenester skal brugeren oprette en online brugerkonto. Når brugeren opretter sin brugerkonto, forpligter brugeren sig til at give nøjagtige og fuldstændige oplysninger om sin identitet som anmodet om i onlineformularen. Han forpligter sig især til ikke at skabe en falsk identitet, der kan vildlede Justiscall, juridiske aktører eller tredjeparter, og til ikke at tilrane sig en anden persons identitet. Brugeren forpligter sig til straks at opdatere, i tilfælde af enhver ændring, de data, som han kommunikerede under sin første forbindelse til sin brugerkonto.

I betragtning af arten af de leverede tjenester forbeholder Justiscall sig retten til at verificere og/eller få verificeret, af en specialiseret tredjepartstjenesteudbyder, brugerens identitet, især ved at bede ham om at sende en kopi af hans identitet.

Efter validering af CU og oprettelse af sin brugerkonto, modtager brugeren en bekræftelses-e-mail elektronisk til den adresse, han har angivet. Det er brugerens ansvar at verificere, at den angivne e-mailadresse er korrekt, når han opretter sin konto.

I tilfælde af at brugeren afgiver falske, unøjagtige, forældede, ufuldstændige eller vildledende oplysninger, kan Justiscall straks uden varsel eller kompensation suspendere adgangen til Brugerkontoen og nægte adgang, midlertidigt eller permanent til hele eller dele af Tjenesterne.

RELATIVE KONTI: Brugeren kan bruge sin konto til at lave aftaler for sig selv eller for en pårørende. Brugeren anerkender at have modtaget tilladelse fra denne pårørende til (i) at bruge hans personlige data og registrere dem på Justiscall-platformen; (ii) at lave en aftale i hans navn.

Brugeren forpligter sig til, når han opretter en Nears konto eller når han laver en aftale online, at oplyse telefonnummeret og e-mailadressen på den nævnte Near for at give ham mulighed for at modtage SMS/kommunikations-e-mails i forbindelse med aftalen samt ethvert Dokument relateret til hans varetægt, som den juridiske professionelle gerne vil sende ham. I tilfælde af, at det ikke er muligt at udfylde kontaktoplysningerne for sin pårørende, anerkender brugeren at have opnået forudgående samtykke fra sin pårørende for at modtage oplysningerne og dokumenterne vedrørende udnævnelsen af denne for ham.

 1. TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR ADGANG TIL TJENESTER

 Brugerkontoen omfatter især de identifikatorer, der er betroet af Justiscall. Brugeren forpligter sig til at holde dem hemmelige og ikke afsløre dem i nogen som helst form. Hvis et af Brugerens identifikationselementer går tabt eller stjålet, skal sidstnævnte straks informere Justiscall, som derefter vil annullere og/eller straks opdatere den pågældende identifikator.

Brugeren er alene ansvarlig for brugen af hans identifikatorer, især hvis han forhåndsregistrerer sin identifikator på udstyr, og dermed tillader automatisk forbindelse til tjenesterne.

Enhver adgang, brug af Tjenesterne og transmission af data foretaget fra Brugerkontoen vil blive anset for at være foretaget af Brugeren.

 I denne forbindelse er brugeren forpligtet til at sikre, at han ved slutningen af hver session faktisk afbryder forbindelsen til tjenesterne, især når han får adgang til tjenesterne fra en offentlig computer.

Ethvert tab, uretmæssig tilegnelse eller uautoriseret brug af en brugers identifikatorer og deres konsekvenser er udelukkende denne brugers ansvar. I alle ovennævnte tilfælde er brugeren forpligtet til uden forsinkelse at underrette Justiscall via elektronisk meddelelse med angivelse af hans identifikatorer, efternavn, fornavne på følgende adresse: contact@justiscall.com, så Justiscall kan nulstille brugerkontoen.

 1. SMS OG EMAILS ADRESSERET TIL BRUGEREN

 

 • Ved at lave en onlineaftale anmoder brugeren og giver derfor den anmodede fagperson tilladelse til, via Justiscall, at sende ham SMS og e-mails (i) bekræftelse, annullering eller påmindelse om aftaler; (ii) oplysninger om afsendelse af dokumentet; (iii) oplysninger om påmindelser om fornyelse og (iii) enhver form for information vedrørende foretagne udnævnelser, især på Justiscall-platformen.
 • Desuden anerkender og accepterer brugeren, at enhver juridisk professionel, der er en del af hans team, via Justiscall, sender ham SMS eller e-mails vedrørende hans
 • Disse SMS/e-mails sendes af Justiscall på vegne af den juridiske fagperson, som brugeren har lavet en aftale med via Justiscall-platformen eller på anden måde, uafhængigt af Justiscall fralægger sig ethvert ansvar i tilfælde af manglende modtagelse af en SMS eller e-mail. af tekniske årsager uden for dens kontrol.

Brugeren kan gøre indsigelse mod afsendelse af SMS/e-mails. Hertil skal han rette henvendelse til den advokat, som han har bestilt tid hos. Den juridiske professionelle er alene ansvarlig for at deaktivere afsendelse af SMS/e-mail, hvis Klienten gør indsigelse mod det.

 • Justiscall og den juridiske professionelle fralægger sig ethvert ansvar i tilfælde af en fejl i brugerens indtastning af kontaktoplysninger, hvilket gør det umuligt at sende nogen SMS eller e-mail

nødvendigt for den korrekte funktion og korrekte administration af online aftaleplanlægningstjenesten.

 1. FORPLIGTELSER, ANSVAR OG GARANTIER FOR RETfærdighed

 

Justiscall indfører de midler og foranstaltninger, der er nødvendige for korrekt funktion og vedligeholdelse af kontinuiteten og kvaliteten af tjenesterne.

Brugeren anerkender, at Justiscalls rolle er begrænset til rollen som en simpel mellemmand og teknisk tjenesteudbyder.

Brugeren anerkender, at Justiscall ikke kan holdes ansvarlig for en afbrydelse af Tjenester eller en forsinkelse i ydeevnen uden for dennes kontrol, og især at leveringen af Tjenesterne afhænger af pålideligheden, tilgængeligheden og kontinuiteten af forbindelser fra en række tredjeparter (telekommunikationsnetværksoperatører, det offentlige internet, Brugerudstyr osv.) samt brugerdatas nøjagtighed og integritet. Justiscall kan blive bedt om at suspendere Tjenesterne til planlagt vedligeholdelsesformål af Justiscall eller en af dets underleverandører eller i tilfælde af en teknisk nødvendighed (nødvedligeholdelse).

Det er underforstået mellem parterne, at Justiscall under ingen omstændigheder kan holdes ansvarlig for at reparere eventuelle følgeskader, som brugerne har lidt under brugen af tjenesterne.

Derudover kan Justiscall ikke holdes ansvarlig for handlinger (i) som følge af en handling eller forsømmelighed fra brugerens side eller (ii) som ikke overholder de gældende regler og/eller kontrakten. Justiscall fralægger sig ethvert ansvar i tilfælde af en tvist, uanset årsagen, mellem en bruger og en professionel, som ikke kan tilskrives Justiscall.

Justiscall kan ikke under nogen omstændigheder holdes ansvarlig (i) for manglende eller dårlig udførelse af en handling eller omsorg fra en juridisk professionel (ii) for indholdet af en fil af en bruger fra et ansigt til ansigt eller videokonference konsultation.

 1. BRUGERENS GENERELLE FORPLIGTELSER

 Brugeren accepterer at:

 • overholde vilkårene i kontrakten;
 • at stille alle understøttende dokumenter til rådighed for Justiscall, uden begrænsning, for at bekræfte brugerdataene;
 • kommunikere til Justiscall inden for de aftalte tidsfrister, alle de oplysninger, der er nødvendige for leveringen af Tjenesterne og opdatere Brugerdataene skriftligt. Brugeren er alene ansvarlig for konsekvenserne af en fejl eller forsinkelse i opdatering af nævnte data;
 • verificere, at det udstyr, der er nødvendigt for brugen af Tjenesterne og brugt, overholder de tekniske krav, der er meddelt det; Levering, installation og vedligeholdelse af Udstyret samt omkostningerne ved elektronisk kommunikation (såsom telefonomkostninger og omkostninger til internetadgang) som følge af deres brug er udelukkende Brugerens ansvar. Det er brugerens ansvar at finde ud af prisen på brugen af nævnte udstyr og tjenester fra de berørte operatører;
 • beskytte mod risikoen for tab eller hacking af data, filer og programmer ved at bruge regelmæssigt opdateret antivirussoftware;
 • begrænse adgangen og overholde den største fortrolighed med hensyn til adgangsmåderne til Tjenesterne, hvad end de måtte være, og generelt sikre disse adgangsformer for at forhindre uautoriseret brug af Tjenesterne;
 • bruge tjenesterne i overensstemmelse med de love og regler, der gælder for kontrakten;
 • ikke at bruge Tjenesterne på en måde, der kan skade Justiscalls og/eller juridiske fagfolks omdømme.
 • at de Brugerdata, som han kommunikerer i forbindelse med brugen af Tjenesterne, ikke berører tredjemands rettigheder og at være autoriseret til at distribuere dem.
 • kun bruge platformen og tjenesterne til private formål. Tjenesterne må ikke bruges til kommercielle formål
 • Desuden har brugeren:
 • er ansvarlig (i) for den brug, han eller hans slægtninge gør af tjenesterne, (ii) for de brugerdata, han leverer på platformen og (iii) for brugen af dem af Justiscall og/eller juridiske aktører;
 • justiscall kan ikke holdes ansvarlig for falske profiler.
 • skadesløsholder Justiscall, dets repræsentanter for alle omkostninger (herunder advokatsalærer, omkostninger og udgifter) og skader i forbindelse med krav og retssager i forbindelse med (i) brugen af tjenesterne af brugeren og/eller dennes pårørende i en ulovlig, umoralsk, svigagtig eller ikke-kontraktmæssig måde; (ii) de brugerdata, han leverer, og deres brug af Justiscall og/eller de juridiske aktører og deres assistenter; (iii) krænkelse af immaterielle rettigheder tilhørende Justiscall såvel som enhver tredjepart på grund af brugerens brug af tjenesterne.
 1. VEJLEDNINGSSERVICE

 Directory Service giver brugeren, der har en brugerkonto, og den besøgende på webstedet mulighed for at søge efter en juridisk professionel i henhold til forskellige kriterier (placering, speciale, talte sprog, mand/kvinde osv.), for at konsultere siden for de juridiske aktører således søgte og tilkendegive over for den juridiske professionelle, at han har søgt at lave en aftale online med ham på Justiscall-platformen.

Justiscall garanterer ikke, at dets bibliotek indeholder alle de juridiske aktører, der praktiserer på fransk territorium og mere specifikt på brugerens geografiske søgeområde. Derfor kan brugeren muligvis ikke finde en juridisk professionel på webstedet ved hjælp af katalogtjenesten.

JUSTISCALL henviser brugeren til webstedet for de kompetente professionelle ordrer med hensyn til jurister, der udøver et lovreguleret erhverv, og til webstederne for de repræsentative fagforeninger af jurister, der ikke udøver et lovreguleret erhverv, for at få den udtømmende liste over medlemmer af hvert berørt erhverv . Listen over professionelle ordrer er tilgængelig på hjemmesiden Justiscall.fr.

JUSTISCALL minder om, at katalogtjenesten under ingen omstændigheder kan assimileres, på grund af dens manglende udtømmendehed, med en tjeneste til henvendelse til klienter til JURIDISKE PROFESSIONELLE.

Brugeren bevarer altid valget af juridiske aktører, som de konsulterer i overensstemmelse med deres ordrer, de etiske bestemmelser gældende for lovregulerede erhverv og de bindende bestemmelser, der gælder for ikke-regulerede erhverv.

Justiscall er på ingen måde ansvarlig for nøjagtigheden af oplysningerne på hver fagpersons side. Nøjagtigheden og opdateringen af disse data er udelukkende den nævnte fagpersons ansvar.

 

 1. ONLINE AFTALINGSSERVICE

 Brugeren kan til enhver tid lave en aftale online med en juridisk professionel - Justiscall-abonnent, for sig selv eller for en pårørende, til en ansigt-til-ansigt konsultation, ved telekonsultation eller ved assisteret telekonsultation, på et angivet tidspunkt. af den juridiske professionelle på Justiscall-platformen, og som brugeren tidligere har identificeret gennem katalogtjenesten. Hver aftale sendes i realtid til Skuespilleren, som om nødvendigt kan udsætte eller endda aflyse aftalen i sin I dette tilfælde informeres Brugeren straks via e-mail og/eller SMS.

 • Brugeren kan også (i) administrere sine aftaler og sine pårørendes (aflysning, ændring) og (ii) følge historikken for sine aftaler og sine pårørendes.
 • Det er op til brugeren at foretage enhver kontrol, der synes nødvendig eller passende, før der foretages nogen reservation hos en af de juridiske aktører, der er registreret på platformen.

Brugen af Tjenesterne udvander, modificerer eller dæmper hverken direkte eller indirekte ansvaret og forpligtelserne for de juridiske aktører, der er registreret på Justiscall-platformen over for Brugerne. De juridiske aktører udøver deres professionelle praksis i fuldstændig uafhængighed, i overensstemmelse med deres etiske, juridiske og regulatoriske forpligtelser og under deres eksklusive ansvar.

Justiscall er på ingen måde ansvarlig for eventuel annullering eller utilgængelighed af den juridiske professionelle efter planlægningen af en aftale af brugeren via online aftaleplanlægningstjenesten.

Brugeren forpligter sig til at udfylde alle de nødvendige data, som han anmoder om for korrekt brug af online aftaleplanlægningstjenesten.

Brugeren er informeret om, at tidsbestilling via Online Aftaleplanlægningstjenesten udgør en fast forpligtelse fra hans side, og at enhver udeblivelse ved en planlagt aftale skal være forudgående meddelelse om aflysning eller udsættelse til den pågældende Jurist. Disse oplysninger kan gives enten via det afbestillingssystem, der tilbydes via Justiscall-platformen, eller ved enhver anden måde at kontakte den professionelle. Brugeren anerkender at være blevet informeret om, at han udelukkende påtager sig konsekvenserne af sin manglende præsentation ved en aftale over for den pågældende Jurist.

Brugeren er også informeret om, at den juridiske professionelle har mulighed for at spærre brugerens online aftale fra den anden aftale, der ikke overholdes. Hvis den juridiske ekspert beslutter at blokere online aftalebestilling, vil brugeren ikke længere være i stand til at lave en online aftale med denne advokat i en periode på højst tre (3) år, eller indtil den "berørte advokat låser op for deres mulighed for at lave aftaler online. Den juridiske professionelle er eneansvarlig for sin beslutning om at blokere en klients udnævnelse. Justiscall fralægger sig ethvert ansvar i tilfælde af en tvist i forbindelse med blokering af en klients online-aftale af den professionelle.

 1. TELEKONSULTATIONSSERVICE

 

For at kunne drage fordel af en Telekonsultationstjeneste af høj kvalitet skal Brugeren mindst have følgende udstyr: (i) en tilstrækkelig ny smartphone eller computer med et kamera med tilfredsstillende opløsning og (ii) en internetforbindelse (i 4G) med tilstrækkelig hastighed. Hvis dette ikke er tilfældet, kan den juridiske fagperson bringe Telekonsultationen til ophør og, hvis han finder det hensigtsmæssigt, opkræve brugeren for omkostningerne i forbindelse med de allerede udførte handlinger. Justiscall er kun en teknisk mellemmand mellem brugeren og den juridiske professionel, der tillader fjernkonsultation ved videotransmission, afsendelse af dokumenter elektronisk og onlinebetaling.

Ved aftale om en Telekonsultation accepterer Brugeren at give de bankoplysninger, der er nødvendige for online betaling af Telekonsultationen. Betalingssystemet er outsourcet til en godkendt betalingstjenesteudbyder.

Under aftalen opfordres Brugeren til at komme til Telekonsultationen et par minutter før den for at sikre kvaliteten af lyd- og videoforbindelsen på smartphonen eller computeren.

Ved tilslutning til Telekonsultationen sættes brugeren i bero af den juridiske fagmand i en periode, der er overladt til sidstnævntes skøn. Den juridiske professionelle aktiverer derefter starten af Telekonsultationen. JUSTISCALL kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller aflysninger fra professionelle brugere.

Brugeren forpligter sig til at bruge Telekonsultationstjenesten under betingelser, der gør det muligt for ham at sikre fortrolighed og en smidig afvikling af udvekslinger med fagfolk. Brugeren skal især sørge for at gennemføre Telekonsultationen på et tilstrækkeligt lyst og roligt sted til at tillade en Telekonsultation af høj kvalitet.

Den juridiske fagperson er den eneste dommer over relevansen af fjernsupport for Brugeren og kan om nødvendigt afbryde Telekonsultationen, hvis betingelserne for fjernsupport ikke er opfyldt. Varigheden af en telekonsultation er overladt til fagfolks skøn. Under Telekonsultationen skal Brugeren følge de anvisninger, der er angivet af de professionelle, for optimal pleje eller diagnose. De juridiske aktører udfører Telekonsultationen i fuldstændig uafhængighed i overensstemmelse med de etiske og juridiske forpligtelser, der påhviler dem. Telekonsultationen foregår udelukkende under Brugerens og de professionelles ansvar.

Brugeren forpligter sig til ikke at optage, kopiere eller distribuere noget indhold eller uddrag af indhold i forbindelse med Telekonsultationen, uanset midlet, mediet, processen eller formålet. Telekonsultationen optages ikke af den professionelle, af Justiscall eller af nogen anden tredjepart. Telekonsultationstjenesten giver dog fagfolk mulighed for, hvis det er nødvendigt og udelukkende med det formål at lette opstillingen af en diagnose eller udfylde Klientens fil, at tage et billede af telekonsultationen.

Brugeren er informeret om, at ethvert brud på billedrettigheder, respekt for privatlivet eller faglig og lægelig tavshed kan være underlagt sanktioner, herunder strafferetlige sanktioner.

I tilfælde af en funktionsfejl af enhver art under Telekonsultationen skal Brugeren straks informere fagpersonen. Brugeren, der uretmæssigt afbryder Telekonsultationen, påtager sig sit ansvar over for den professionelle.

Ved afslutningen af Telekonsultationen bekræfter den juridiske professionelle det beløb, som skal betales af Brugeren. Afhængigt af situationen kan den juridiske professionelle beslutte at nedskalere eller lade være med at betale for telekonsultationen.

Brugeren vil herefter kunne modtage den tilsvarende gebyrnota på sin Brugerkonto, og om nødvendigt rapporten fra Telekonsultationen og/eller en recept, ved at gå til sektionen "mine aftaler" og vælge Telekonsultationen udført mhp. downloade de nævnte dokumenter. Udarbejdelsen af en recept sker efter fagmandens skøn.

Incivilitet, mundtlig eller skriftlig, mod juridiske aktører kan være genstand for retsforfølgelse og suspendering eller endda opsigelse af brugerkontoen af Justiscall.

Justiscall kan ikke sikre, at dets telekonsultationstjeneste overholdes og dets brug uden for fransk jurisdiktion.

Assisteret telekonsultation: I forbindelse med en assisteret telekonsultation udføres online aftaleplanlægning og telekonsultation af den statsregistrerede sygeplejerske på vegne af brugeren fra Justiscall-kontoen.

DOKUMENTSTYRINGSSERVICE

 

Ved at få adgang til sin brugerkonto kan brugeren:

 • tilføje dokumenter i fanen "Mine dokumenter" for sig selv og/eller pårørende, som han laver en aftale for online via Justiscalls online aftaleplanlægningstjeneste, som han har fået tilladelse til at administrere deres dokumenter til.
 • få adgang til, konsultere og downloade de elektroniske dokumenter og recepter, der deles af juridiske aktører - Justiscall-abonnenter, efter en ansigt-til-ansigt konsultation eller en telekonsultation fra fanen "Mine dokumenter".
 • dele sine dokumenter med juridiske abonnenter, når de laver en aftale online i Telekonsultation eller fra fanen "Mine aftaler" på Justiscall, for ham eller for en
 • dele et dokument med en tredjepart via e-mail via platformen

Brugeren forbliver eneejer af de dokumenter, som han tilføjer til dokumenthåndteringstjenesten, og af de dokumenter, der deles med ham af hans juridiske aktører. Han har mulighed for at tilføje, konsultere, omdøbe, downloade og slette disse dokumenter til enhver tid. Et Dokument slettet af Brugeren slettes permanent, både på Brugerens konto og på kontoen hos de Juridiske Aktører, der er hostet på Justiscall Platformen, med hvem Dokumentet kan være blevet delt af Brugeren. Den juridiske professionelle bevarer muligheden for at lave en kopi af Dokumentet i det tidsrum, hvor han har adgang til det. I tilfælde af at Brugeren ønsker at sikre, at Dokumentet slettes af fagpersonen, skal han fremsætte en udtrykkelig anmodning til sidstnævnte om at slette Dokumentet.

Endvidere forbliver brugeren eneansvarlig for lovligheden af indholdet af de dokumenter, som han tilføjer til dokumenthåndteringstjenesten, eller som han deler med de juridiske aktører eller med andre personer.

Justiscall er på ingen måde ansvarlig for indholdet eller nøjagtigheden af de dokumenter, som de juridiske aktører deler med brugeren.

Brugerens overførsel af dokumenter, der indeholder juridiske personoplysninger, til enhver tredjepart sker under hans eget ansvar.

 1. INTELLEKTUEL EJENDOM

 Justiscalls tjenester og alle de elementer, der udgør dem, er, undtagen særlige omtaler, Justiscalls eksklusive ejendom.

Ingen bestemmelse i Kontrakten må fortolkes som en overdragelse af intellektuelle ejendomsrettigheder.

Justiscall giver brugeren, i kontraktens varighed, en personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig og ikke-overdragelig brugsret til Justiscall-platformen.

Brugeren forpligter sig til ikke at (i) forsøge at få adgang til eller kopiere kildekoderne til Justiscall-platformen; (ii) bruge Justiscall-platformen til andre formål end at bruge tjenesterne; (iii) oprette kopier af Justiscall-platformen; (iv) reproducere, rette, udtrække, ændre, oversætte til ethvert sprog eller sprog, genbruge, arrangere, tilpasse, dekompilere (undtagen og kun i det omfang, det er udtrykkeligt tilladt af gældende lovgivning), eller inkorporere Justiscall-platformen i anden software eller skabe afledt arbejder baseret på Justiscall-platformen, uanset midlet og mediet; (v) videresælge, leje eller kommercielt udnytte Justiscall-platformen, ej heller overdrage/tildele Justiscall-platformen til en tredjepart; (vi) udføre penetrationstest eller forsøge at opnå et lammelsesangreb på Tjenesterne.

Brugeren anerkender, at enhver overtrædelse af denne artikel udgør en handling af forfalskning i henhold til civil- og strafferet.

Brugeren forstår og accepterer, at Justiscall-platformen ikke er beregnet til at opfylde nogen som helst særlige krav fra hans side og leveres "som den er". Justiscall udelukker, i det omfang loven tillader det, enhver form for garantier.

 1. AFFJEDRING

 

14.1 – Suspension med varsel

 

I tilfælde af (i) Brugerens manglende overholdelse af kontraktens bestemmelser eller (ii) Brugerens adfærd, der sandsynligvis vil skade Justiscall og/eller en juridisk professionel og/eller andre brugere, eller (iii) overtrædelse af gældende love og regler, vil Justiscall give en formel meddelelse til brugeren, efter meddelelse sendt på enhver måde, om at afhjælpe den eller de debiterede fejl inden for syv (7) dage efter meddelelsesdatoen, før den automatisk suspenderer eller begrænser brugerens adgang til hele eller dele af Tjenesterne.

14.2 – Suspension uden varsel

 

I tilfælde af alvorlig fare – opfattet eller bevist – for (i) en juridisk professionel og/eller en klient, eller (ii) omdømmet til Justiscall eller en professionel på platformen, kan Justiscall suspendere eller begrænse adgangen for 'Brugeren til hele eller dele af Tjenesterne uden varsel. Brugeren vil blive informeret om denne suspension på enhver måde.

Justiscall vil ensidigt tage stilling til, hvilken opfølgning der skal gives på suspensionen af Kontrakten.

14.3 – Konsekvenser af suspension

 

I den periode, hvor hans adgang til Tjenesterne er suspenderet, kan Brugeren udøve sine rettigheder over sine Persondata i overensstemmelse med artiklen "Brugerrettigheder" i Persondatapolitikken.

Justiscall er ikke ansvarlig for skader som følge af suspensionen af Tjenesterne i henhold til denne artikel.

 1. AFSLUTNING

 

15.1 Opsigelse af Justiscall

 

Brugeren anerkender at blive informeret om, at hele eller dele af Tjenesterne kan opsiges af Justiscall, uden at sidstnævnte skal begrunde sin beslutning og uden kompensation. I denne sammenhæng informeres Brugeren om, at Justiscall skal give 1 (1) måneds varsel.

Endvidere, i tilfælde af alvorlig forseelse fra brugerens side, såsom brugen af en eller flere tjenester (a) i modstrid med bestemmelserne i kontrakten, (b) i strid med love og regler (c), der kan skade omdømmet til Justiscall eller en platformsprofessionel eller en anden brugers fysiske eller mentale integritet, kan Justiscall på enhver måde opsige hele eller dele af tjenesterne med syv (7) dages varsel fra den effektive suspension og uden kompensation.

15.2 Opsigelse fra brugerens side

 

Brugeren kan til enhver tid opsige kontrakten ved at anmode om sletning af sin brugerkonto på contact@justiscall.com eller ved at logge på sin brugerkonto ("Min konto").

I overensstemmelse med hans ret til portabilitet af personlige data, kan brugeren gendanne dem i CSV- eller Excel-format før enhver sletning af hans brugerkonto. Brugeren anerkender at have alle de rettigheder og/eller autorisationer, der er nødvendige for at kunne hente de førnævnte data.

15.3 Konsekvenser af opsigelse

 

Enhver opsigelse af kontrakten af Justiscall eller brugeren medfører automatisk (i) ophøret af retten til adgang til tjenesterne for brugeren, (ii) sletning eller anonymisering af alle brugerdata såvel som alle dokumenter indeholdt i brugeren Konto.

Justiscall er ikke desto mindre autoriseret til at opbevare en kopi af de fortrolige oplysninger til alle formål, der kræves af gældende lov.

EVENTUELLE SUM, DER ER AUTORISERET TIL AT OPSAMLE, KAN IKKE GIVE TILBUD TIL TILBAGEBETALING. HVER MÅNED BEGYNDER SKAL.

HVIS BRUGEREN ABONNERER I MIDT AF EN MÅNED, SKAL HELE MÅNEDEN FORDELES. ENHVER UDBETALING FOR ÅRET INDTØVER STRAKS FOR ÅRET (12 MÅNEDER). Hvis kontrakten opsiges af brugeren eller JUSTISCALL af de anførte årsager, kan der ikke anmodes om tilbagebetaling.

 1. BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

 Politikken for beskyttelse af personoplysninger, der er tilgængelig på Justiscall.com, beskriver brugerens og Justiscalls respektive roller og forpligtelser vedrørende behandlingen af personoplysninger i forbindelse med udførelsen af tjenesterne. Ved at acceptere disse T&C'er forpligter brugeren og Justiscall sig til at overholde vilkårene og betingelserne i nævnte persondatabeskyttelsespolitik.

 

 1. COOKIES 

Justiscall opfordrer udtrykkeligt brugeren til at konsultere sin politik vedrørende cookies, som udgør en integreret del af disse CU.

 1. DATAOVERFØRSEL TIL APPLIKATIONEN

 Brugeren giver udtrykkeligt Justiscall tilladelse til at fortsætte med overførslen til Justiscall-platformen af enhver brugerdata, der er nødvendig for perfekt brug af Tjenesterne leveret af Justiscall.

 1. PRIVATLIV

 

Hver part garanterer at sikre den strenge fortrolighed af de fortrolige oplysninger, der deles i de forudgående og postkontraktuelle faser, såvel som under udførelsen af kontrakten. Som sådan forpligter hver part sig til (i) kun at bruge de fortrolige oplysninger med det ene formål at udføre kontrakten og i det strengt nødvendige omfang; (ii) tage alle nødvendige forholdsregler og beskyttende foranstaltninger for at bevare fortroligheden af den anden parts fortrolige oplysninger og for at forhindre adgang for uautoriserede personer og som minimum tilbyde dem samme grad af beskyttelse kun til dens egne fortrolige oplysninger; (iii) aldrig at afsløre eller reproducere den anden parts fortrolige oplysninger til andre personer end dens medlemmer, ansatte, agenter (a), som skal have adgang til disse fortrolige oplysninger for at opfylde de forpligtelser, som den pågældende part er bundet af Kontrakt, eller (b) som har berettiget til at høre under Kontrakten. Disse medlemmer, ansatte, agenter kan kun selv have adgang til det under betingelserne (i) og (ii) ovenfor.

I alle tilfælde garanterer den part, der modtager de fortrolige oplysninger, overholdelse af denne fortrolighedsforpligtelse af de personer, der har kendskab til de fortrolige oplysninger, hvad enten det er deres medarbejdere eller underleverandører.

Forpligtelsen til fortrolighed vil forblive gyldig i en periode på fem (5) år efter kontraktens udløb, uanset årsagen. Uanset ovenstående kan hver af parterne videregive fortrolige oplysninger uden samtykke fra den anden part, i det strenge omfang, som en sådan videregivelse er påkrævet af en kompetent myndighed eller i henhold til en juridisk eller etisk forpligtelse.

 1. FORCE MAJOR

 

Betragtes af parterne som tilfælde af force majeure, situationer, hvis bestanddele er karakteriseret i henhold til artikel 1218 i Civil Code og Cassationsrettens retspraksis. I tilfælde af, at en sådan hændelse indtræffer, skal den skadelidte straks underrette den anden part skriftligt.

Tilfældet af force majeure suspenderer den pågældende parts forpligtelser i det tidsrum, hvor force majeure træder i kraft. Ikke desto mindre vil Parterne bestræbe sig på at minimere konsekvenserne så vidt muligt. Hvis et tilfælde af force majeure gør en af parterne ude af stand til at opfylde sine kontraktlige forpligtelser i henhold til kontrakten i mere end tredive (30) på hinanden følgende dage, kan hver af parterne opsige kontrakten efter at have sendt et anbefalet brev med kvittering for modtagelsen. Parterne vil da ikke længere være bundet af deres forpligtelser, med undtagelse af især dem, der følger af artiklerne "Immaterielle rettigheder", "Fortrolighed", "Beskyttelse af Personlige Data" og "Ansvar", uden nogen form for godtgørelse eller straf, uanset årsagen, skyldes på begge sider.

 1. FORSKELLIGE

 

 • Afkald: Det forhold, at den ene eller den anden af parterne ikke gør brug af en eller flere bestemmelser i kontrakten, kan i intet tilfælde indebære, at denne part giver afkald på dem senere.
 • Delvis ugyldighed: i tilfælde af, at visse bestemmelser i Kontrakten er uanvendelige uanset årsag, herunder på grund af en gældende lov eller regulering, vil Justiscall og Brugeren forblive bundet af de øvrige bestemmelser i Kontrakten og vil bestræbe sig på at afhjælpe de uanvendelige klausuler i samme ånd som den, der herskede under konklusionen.
 • Beviskonvention: Parterne er udtrykkeligt enige om, at ethvert dokument, der er underskrevet på en dematerialiseret måde inden for rammerne af Kontrakten (i) udgør originalen af det nævnte dokument; (ii) har samme bevisværdi som en skrift, der er underskrevet i hånden på papir og kan gyldigt modsætte sig parterne; (iii) sandsynligvis vil blive fremlagt for retten som dokumentation i tilfælde af retssager. Som følge heraf anerkender parterne, at ethvert dokument, der er underskrevet på en dematerialiseret måde, udgør bevis for indholdet af det nævnte dokument, for underskriverens identitet og for hans samtykke til de forpligtelser og konsekvenser af kendsgerninger og lov, som følger af det underskrevne dokument. en dematerialiseret måde. Opsigelsen eller udløbet af Kontrakten kan ikke sætte spørgsmålstegn ved beviskraften af de dokumenter, der er underskrevet på en dematerialiseret måde før datoen for dens opsigelse/udløb.
 • Bevismidler: For at fastslå skaden (bevist eller formodet) på Justiscalls og/eller de juridiske aktørers omdømme eller på klienternes fysiske eller mentale integritet, kan Justiscall stole på meddelelser sendt til Justiscall, som det vil have tidligere anonymiseres for at garantere fortroligheden af deres udvekslinger, så længe indholdet af beskederne ikke tillader dem at blive identificeret.
 • Feedback: Hvis en bruger giver feedback til Justiscall vedrørende funktionaliteten eller ydeevnen af Tjenesterne (herunder identifikation af fejl eller forbedringer), accepterer brugeren at give Justiscall uden begrænsning eller betaling nogen rettighed, ejendomsret og interesse heri.
 • Rettigheder og tilladelser: Hver part erklærer, at den har de nødvendige rettigheder og tilladelser til at indgå kontrakten og opfylde de deri nævnte forpligtelser.
 • Uafhængighed: Det er helt klart mellem parterne, at hver af dem heri optræder som en uafhængig kontrahent, og at ingen af parterne kan betragtes som den anden parts medarbejder, agent, distributør, principal eller repræsentant.
 • Ændringer af CU'en: Brugeren anerkender og accepterer, at den autentiske version af CU'en er den, der findes online, når han tilgår webstedet og/eller bruger tjenesterne. Brugeren er derfor forpligtet til at henvise til versionen af CU online på datoen for dens adgang og den pågældende brug.

Justiscall kan til enhver tid ændre disse TOU, især for at tage højde for enhver ændring af webstedet, platformen og/eller dets tjenester samt enhver juridisk, regulatorisk, retspraksis og/eller teknisk udvikling eller begrænsning. I tilfælde af væsentlige ændringer foretaget på webstedet, platformen, tjenesterne og/eller deres vilkår og betingelser for adgang og brug, vil Justiscall informere brugeren på enhver måde og med forudgående varsel.

 • Teknisk support og assistance: Justiscall giver brugeren en telefonhjælpstjeneste, som er tilgængelig på følgende nummer: 0805 951 258. Åbningstiderne for telefonassistancen er som følger: 9.00 til 18.00 på hverdage, eksklusive helligdage. Disse tider kan ændres under ekstraordinære omstændigheder.
 • Tilfredshedsundersøgelse: Justiscall forbeholder sig ret til rettidigt at sende tilfredshedsundersøgelser via e-mail til enhver bruger med det formål at evaluere kvaliteten af brugerens tjenester. Det har ingen forpligtelse over for Justiscall til at svare på dem.
 • Klagehåndtering: Brugeren kan sende en klage i forbindelse med brugen af tjenesterne til følgende adresse: contact@justiscall.com
 • Anti-korruption: Som en del af aktiviteterne i forbindelse med kontrakten eller i forbindelse med forholdet mellem Justiscall og brugeren, forpligter Justiscall og brugeren sig til at overholde franske og europæiske lov- og reguleringsbestemmelser samt internationalt anerkendte principper vedrørende bekæmpe korruption.
 • Minimering af skade: Parterne vil bestræbe sig på at nå de i kontrakten nævnte mål. Især skal den part, der lider under manglende opfyldelse af en forpligtelse, træffe alle rimelige foranstaltninger for at minimere den skade, der sandsynligvis vil opstå deraf. Hvis den ikke handler på denne måde, kan den kun opnå erstatning fra den anden for den skade, som den ikke kunne undgå.
 • Betaversion: Justiscall kan tilbyde brugeren at prøve betaversioner af visse tjenester. Disse betatjenester leveres kun til evalueringsformål og må ikke bruges i et produktionsmiljø. Brugeren anerkender, at disse betatjenester kan indeholde fejl, fejl og andre problemer, og accepterer disse "som de er", uden garanti for nogen. Justiscall (i) er ikke ansvarlig for problemer relateret til brugerens brug af betatjenester; (ii) kan ophøre med at bruge det; (iii) kan slette alle data indeholdt i sådanne betaversioner uden ansvar.
 • Test: Adgang til Tjenesterne i testtilstand er betinget af forudgående accept fra Brugeren af disse Brugsbetingelser. Prøvetjenesterne leveres også "som de er" uden support eller garantier af nogen art, hverken udtrykkelige eller underforståede.
 • Fortolkning: Ord i ental inkluderer flertal og vice En henvisning til et dokument, standard, lovbestemmelse, kode eller ethvert andet dokument indebærer enhver ændring eller opdatering af dette dokument, standard, lovbestemmelse eller kode. Enhver henvisning til en sum penge refererer til valutaen euro. En henvisning til et dokument, standard, lovbestemmelse, kode eller ethvert andet dokument indebærer enhver ændring eller opdatering af dette dokument, standard, lovbestemmelse eller kode.
 • Tredjepartswebsteder: Justiscall er ikke ansvarlig for driften, kvaliteten af information og indholdet af tredjepartswebsteder, som Justiscall ikke udøver nogen form for kontrol over, men som Tjenesterne kan henvise til.
 1. JURIDISK MEDDELELSE

 Justiscall Services drives af Justiscall, et forenklet aktieselskab

Værterne for tjenesterne er HDS-certificerede i overensstemmelse med artikel L1111-8 i kodeksdekret nr. 2018-137 af 26. februar 2018 vedrørende hosting af personlige juridiske data. Deres navne kan gives på simpel anmodning til contact@justiscall.com.

Certificeringen, som disse værter nyder godt af, er en certificering fra National Commission for Computing and Liberties (CNIL). Juridiske data må ikke sælges eller overføres til tredjemand til kommercielle eller reklamemæssige formål.

 1. MINDELIG FORLÆG – GÆLDENDE LOV OG TILDELING AF JURISDIKTION

 

Brugeren er informeret om, at webstedet er beregnet til kunder, der bor i Frankrig og er underlagt fransk lovgivning. Også ved at gennemse webstedet eller bruge Justiscalls tjenester, underkaster brugeren sig fransk lov.

Inden enhver omstridt handling vil Justiscall og brugeren i god tro søge at bilægge deres tvister i mindelighed vedrørende gyldigheden, fortolkningen, udførelsen eller ikke-udførelsen, afbrydelsen, opsigelsen eller opsigelsen af disse brugsbetingelser, uanset årsag og på ethvert grundlag. Justiscall og brugeren skal mødes for at sammenligne deres synspunkter og gøre alle nyttige fund for at sætte dem i stand til at finde en løsning på konflikten mellem dem.

Justiscall og brugeren vil bestræbe sig på at finde en mindelig aftale inden for tredive (30) dage efter meddelelse fra en af dem om behovet for en mindelig aftale, ved anbefalet brev med kvittering for modtagelsen.

Bortset fra for at bevare deres ret til at anlægge sag eller for at undgå overhængende skade, kan ingen retssag tillades, før denne procedure for mindelig bilæggelse af tvister er blevet fuldt ud respekteret.

Eventuelle vanskeligheder i forbindelse med gyldigheden, anvendelsen eller fortolkningen af Kontrakten vil, i mangel af en mindelig aftale, være underlagt de kompetente domstoles jurisdiktion i overensstemmelse med fransk lov. Den kompetente jurisdiktion er JUSTISCALL's vedtægtsmæssige hjemsted.

 

TILBAGE
da_DKDansk